Sesuai digunakan bagi syarikat-syarikat seperti Syarikat Berhad, Sdn. Bhd., Koperasi, Enterprise, Trading dan sebagainya di mana terdapat pengkelasan Aset Semasa dan Liabiliti Semasa.
Manual Pengiraan Kaedah Taksiran Zakat
RM
Maklumat Syarikat / Koperasi
A. Modal Kerja
RM
RM
RM
* Sebelum pelarasan
B. Tolak : Pelarasan Aset Semasa
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
C. Tambah : Pelarasan Liabiliti Semasa
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
D. Jumlah Lebihan Aset (Liabiliti) Selepas Pelarasan [A - B + C]
RM
E. Peratus Pemilikan Saham Muslim
%
F. Jumlah Lebihan Aset Selepas Peratusan Saham Muslim [D x E%]
RM
G. Kadar Zakat
%
JUMLAH ZAKAT WAJIB DITUNAIKAN [F X G]
Sila lengkapkan maklumat untuk pengiraan terlebih dahulu.
RM